Български

За нас

общи условия:

Общи условия за взаимоотношенията между Фондация "Подай Ръка ЗПДБ“ и дарители - физически и юридически лица.
I. ПРЕДМЕТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. С настоящите Общи условия се определят взаимоотношенията на Фондация „Подай ръка ЗПДБ“ с нейните дарители – физически и юридически лица.
2. "Дарител" по смисъла на настоящите Общи условия е всяко физическо или юридическо лице, сключило договор за дарителство с Фондацията – еднократно или редовно. Даренията могат да бъдат в пари или в натура.
3. "Бенефициент" по смисъла на настоящите Общи условия е физическо или юридическо лице, в полза на което Фондацията предоставя определена сума или движима вещ, в изпълнение волята на дарителя, посочена в индивидуалния му договор с фондацията.
4. Настоящите Общи условия имат задължителна сила за Фондацията и за дарителите, които удостоверяват това с подписа си под договора за дарение. Дарителите се считат уведомени за същите от датата на публикуването им по реда на т. 28 по-долу.
II. ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР ЗА ДАРЕНИЕ
5. Фондацията сключва с лицата, желаещи да осъществяват дарителство, писмен договор.
Договор за дарение се подписва и от надарените лица.
Изключение правят лицата, направили анонимни дарения и непожелали да сключат договор лица по време на кампании с кутии за дарения или публично оповестени банкови сметки.
6. В договора дарителите предоставят в писмен вид следната информация за себе си: 6.1. За физически лица – ЕГН, номер и дата на издаване на валиден български документ за самоличност и постоянен адрес на лицето на територията на Република България. 6.2. За юридически лица и еднолични търговци - номер на данъчна регистрация и на регистрация по БУЛСТАТ, адрес на управление, трите имена на официалния представител, компетентен да подпише договора. 6.3. За дарения от над 30 000 лева, Фондацията изисква допълнителни документи според приетите Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризм.
7. Дарителят избира и посочва коя кауза ще подкрепя.
Средства преведени към Фондацията, без конкретен избор, се разпределят и управляват по кампания и бенефициент по избор на Фондацията.
ІІІ. УПРАВЛЕНИЕ НА ДАРЕНИЯТА ПО ДОГОВОРИТЕ
8. Фондацията удържа средства от дарените от ДАРИТЕЛЯ суми с цел постигане на самофинансиране и устойчивост на услугите към дарителите.
9. Фондацията използва удържаните средства за управление на даренията и по специално за:
9.1. Подбор на бенефициенти, включително чрез покана и открит конкурс.
9.2. Мониторинг и контрол
9.3. Укрепване на бенефициентите чрез подходящи дейности – обучения, консултации, дейности за популяризиране.
9.4. Текущо информиране на дарителите
9.5. Годишна отчетност
9.6. Административен разход и развитие на организацията
10. Размерът на средствата за управление се определя в конкретния договор. Когато не е определен изрично размер, Фондацията прилага  11,3% от сумата на дарението, но не повече от 13.0%  при промяна на основния процент,според кампанията и нейните разходи.
ІV. ПРАВА НА ДАРИТЕЛЯ
11. Да ползва услугите на Фондацията в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия и договора за дарение.
12. Да променя чрез писмено заявление договора си за дарение, включително размера на месечните си дарителски вноски, както и конкретната кауза, за която да бъдат насочвани те.
13. Да получава при поискване (извън реда на т. 21 от настоящите Общи условия) информация от Фондацията за благотворителната дейност, осъществена с неговите дарения, както и информация за цялостната дейност на Фондацията.
14. Да посочи на определено за целта място в договора, че не желае името му да бъде оповестявано пред трети лица.
V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДАРИТЕЛЯ
15. Да спазва разпоредбите на настоящите Общи условия и договора за дарение.
16. Да съобщава на Фондацията всяка промяна в наименованието, адреса си или в другите регистрационни данни, събирани с цел издаване на служебна бележка за направените дарения през годината.
VI. ПРАВА НА ФОНДАЦИЯТА
17. Да прави изменения в технологията или структурата на различни дарителски услуги и да разширява обхвата на предоставяните услуги за дарителите.
18. Да оповестява публично имената на своите дарители, освен в случаите по реда на т. 14 от настоящите Общи условия.
19. Да разпределя постъпилите дарения (Финансови или материални ресурси), които надвишават нуждите за определена кауза, за последващи такива.
VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФОНДАЦИЯТА
20. Да осигурява качествено управление и организационно обслужване на различните дарителски услуги в съответствие с настоящите Общи условия и индивидуалния договор за дарение.
21. Да разпределя коректно получаваните дарения в полза на крайните бенефициенти, като спазва писмено изразената воля на дарителите.
22. Регулярно да публикува информация за разпределените средства на интернет страницата си и до 31 март да информира чрез електронна поща за общата стойност на благотворителната дейност, осъществена през годината с всички дарения.
23. Ежегодно до края на м. юни да публикува своя годишен отчет.
24. Да осигури анонимността на дарителите по реда на т. 14 от настоящите Общи условия.
25. Фондацията не носи отговорност пред своите дарители, ако след насочване на целево дарени от тях суми към избран от дарителите краен бенефициент, същият прояви некоректност или злоупотреби с тях. В подобни случаи, Фондацията е длъжна да отстрани възможно най-бързо възникналите проблеми с изпълнението на дарителската воля, като комуникира открито и активно с дарителите.
VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ДАРЕНИЕ
26. Действието на договори за регулярни дарения може да бъде прекратено едностранно от страна на дарителя с едноседмично писмено предизвестие до Фондацията.
IX. ВЛИЗАНЕ В СИЛА
27. Настоящите Общи условия влизат в сила от 10.04.2021г., като една седмица преди тази дата Фондацията ги публикува в Интернет.
X. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
28. При промяна на настоящите Общи условия Фондацията се задължава да информира за това дарителите не по-малко от една седмица преди влизането им в сила.
XI. ПРАВА НА ЗАВАРЕНИТЕ ДАРИТЕЛИ
29. Настоящите Общи условия се прилагат и за заварените дарители към датата на влизане в сила.
ХI. ОбЩИ РАЗПОРЕДБИ:
С Подписване на договор със Фондацията, същото приема, че Дарителя/Бенефициента се е запознал с настоящите Общи условия, съгласен е с всички техни разпоредби и се задължава безусловно да ги спазва.
30. Страните се съгласяват, че в случай, че някоя/-и от клаузите в настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/-и, това няма да доведе до недействителност на Общите условия като цяло или на други техни разпоредби. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

XII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
32. При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия се прилага българското законодателство.

ОСНОВАТЕЛ:
Човекът, който роди идеята и даде сърце на нашата организация е нейният председател:
Радостин Иванов Георгиев

Роден на 23 Юли 1991г., Радостин расте в добро семейство, което за съжаление също се сблъсква с трудностите на новото време.
На 15 - годишна възраст остава сирак, след като и двамата му родители умират само за една година.
Това не прекършва неговия дух и Радостин успява да изгради живота си.
Тук на този линк може да се запознаете с личната история и мотивация на Радостин, за да създаде организация "Подай Ръка ЗПДБ:

https://www.actualno.com/faces/rado-georgiev-kojto-podava-ryka-na-horata-v-nujda-news_1455277.html

През месец Март 2020г., Радостин създава организация
" Подай Ръка ЗПДБ", като само за няколко месеца успява да събере близо 40 (четиридесет) хиляди последователи за каузата на оганизацията.
За десет месеца, Радостин и всички, които са станали част от Подай Ръка успяха да помогнат на повече от 1500 (Хиляда и петстотин) семейства на територията на цялата страна.

 Contact Us

   Tel: +359 893 025 067
София/Sofia. ул. Иван Сусанин 42/ Ivan Susanin street 42

   Email: bg.organizacia@gmail.com

 

Follow Us

  • Facebook
© 2020 - 2021 Всички права запазени